SMI-skolen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 03. mai. 2013
  • 10. aug. 2016
  • Utdanning

SMI-skolen

- Et godt sted å være, hvor alle kan lære.

Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI-skolen) ivaretar fylkeskommunens ansvar for å gi undervisning til elever i institusjon.

Opplæringsloven § 13-2
Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i institusjoner etter barnevernloven.

Opplæringsloven § 13-3a
Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i helseinstitusjoner.

SMI-skolen er også læringsarena for elever tilknyttet en av fylkets videregående skoler, men som av varierende årsaker har behov for en alternativ opplæringsarena.

Mål

Skolens overordnet mål er å gi individuell, trygg og tilpasset undervisning i faser av skoleløpet hvor ulike årsaker forhindrer eleven fra å delta på ordinær læringsarena. Siktemålet er raskest mulig tilbakeføring til "morskole".

Metoder

Undervisningspersonalet har spesialpedagogisk tilleggsutdanning og bred spesial-pedagogisk erfaring. Lærerne tar utgangspunkt i elevenes ståsted, interesser og motivasjon, og tilbyr et bredt spekter av metoder og innfallsvinkler til læring. Valg av læringsstrategi, gruppestørrelse og omfang varierer mellom de forskjellige målgruppene i skolen.

SMI - avdeling Melsom

Elever fra ordinær videregående skole som  har behov for alternativ opplæringsarena. I tillegg har avdelingen ansvar for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp for barn og unge i barneverninstitusjoner etter §13.2.

SMI - avdeling Tønsberg

Avdelingen gir undervisning til elever som er innlagt på en av Sentralsykehuset i Vestfolds helseinstitusjoner (Barneavdelingen SIV, BUPA, Kysthospitalet). Inntak meldes av aktuell helseinstitusjon i forkant av innleggelse og vurderes etter egen prosedyre.

Kontaktinformasjon - administrasjonen