Ny Horten vgs - Vestfold fylkeskommune
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 28. nov. 2016
  • 21. des. 2016
  • Utdanning

Ny Horten vgs

Miljøsertifisert plusshus-skole

Nye Horten videregående skole blir bygget som plusshus, forventet byggestart er 2017.

Miljøsertifisert

Med plusshus menes bygninger som i løpet av sin levetid generer mer energi enn de forbruker. Bygget er miljøsertifisert for BREEAM NOR Outstanding som er en norsk standarisert måte å miljøsertifisere et bygg på der man gjør en livsløpanalyse av alle byggets komponenter og dets bruk.

For ny Horten videregående skole som plusshus, planlegges bruk av solceller. Det er beregnet behov for 3470 m2 solceller på tak.

Miljøvennlig

For å oppfylle kravet til FutureBuilt sin definisjon av plusshus relatert til energiytelsen er det to overordnede krav:
•    Bygningen skal minst tilfredsstille lavenerginivå (passivhus) som angitt i NS 3701:2012
•    Det må produseres overskuddsenergi på 2 kWh/m² BRA pr.år.

Et plusshus bygges som et passivhus, men det installeres innretninger som fanger opp gjenvinnbar energi. Disse innretninger kan være sol- eller vindinstallasjoner. Et plusshus er mer miljøvennlig enn et passivhus da energibehovet til skolen dekkes av fornybar energi.

Valgte Veidekke

7. juli i år ble det klart at Vestfold fylkeskommune hadde valgt Veidekke Entreprenør AS som vinner av anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole med sitt konsept «MOTUS». Den nye skolen skal bygges i Lystlunden Nord og dimensjoneres for 1200 elever.

Veidekke sitt konsept er et skolebygg som er kompakt og rasjonelt med bruk av den nordøstlige del av tomten som tilpasser seg i parken og inn mot idrettsanlegget på en god måte. Skolen benytter lite av parken til bygning. Det er stort areal for uteaktiviteter for elevene som også kan brukes i pedagogisk sammenheng. Skolen åpner seg mot parken på en fin måte som gjør at skolen fremstår som inkluderende og åpen.

Organiseringen av bygningen er rasjonell, åpen og inkluderende for elever og besøkende med et stort oversiktlige fellesrom som gir et fint innblikk i skolen og god oversikt hvor det er lett å orientere seg. Tannklinikken ligger i fjerde etasje og har egen inngang fra Strandpromenaden.

Forventet byggstart 2017

Forventet byggestart er våren 2017. Skolen skal da stå ferdig i 2019 og tas i bruk ved skolestart i 2019. Prosjektet skal nå detaljprosjekteres.

Horten videregående skole er det siste prosjektet i en stor skolesatsing fra Vestfold fylkeskommune de siste årene. Når nye Horten videregående skole er ferdig vil fylkeskommunen ha investert nærmere 3 mrd kroner i bygg de siste 10 årene.

Overordnede miljø- og energimålsettinger

Prosjektet Ny Horten videregående skole har ambisjon om å oppnå gode miljø- og klimaløsninger gjennom innovative løsninger.
Bygget skal være nyskapende og fremtidsrettet mhp. energi, ventilasjon og miljøløsninger.
Målsettingen er å oppføre skolen som et PLUSSHUS i henhold til Future built sin definisjon

BREEAM-NOR miljøklassifiserings metode følges, og det er et mål å oppnå høyeste klassifisering; Outstanding.

Klimagassverktøy skal brukes aktivt for å dokumentere kostnadseffektive klimatiltak. 
Kravet er å oppnå 40% klimagassutslipp mht.alternative løsninger for materialbruk.
Det benyttes trematerialer i konstruksjoner, vegger og tak.
Bygget skal bli robusthet og enkelt i bruk/drift, dette oppnås gjennom helhetlig og tverrfaglig fokus i hele prosessen.

Fokusområder i prosjektet for å oppnå et nyskapende og fremtidsrettet bygg:

•    Vannbåren oppvarming
•    Utslippsnøytral oppvarming, herunder energihøsting og energilagring
•    Bruk av solenergi
•    Isolering av bygningskallet
•    Varmegjenvinning og behovsstyring lys og ventilasjon
•    Energiledelse og energioppfølging (EOS)
•    Bruk av trematerialer
•    Geometri for godt inn slipp av dagslys
•    Arealeffektvisering
•    Materialbruk med gode klima og inneklimaegenskaper
•    LCC beregninger

 

Prosjektinformasjon Nye Horten vgs

BREAM-NOR klasse og score: Breeam Nor Oustanding 109 poeng av 134

Kjernefaktor for innovativ og miljøeffektiv design: Klimagass reduksjon 42 %,  Massivtre i konstruksjon. Breeam Nor Oustanding.

Brutto gulvareal: 18 000 m2 fordelt på 4 etasjer

Tomtestørrelse: 17,4 mål

Areal allment tilgjengelig: 1000 m2 + utomhus

Beregnet strømforbruk: Netto energi 51 kWh/m2

Beregnet bruk av fossil energi: 0 kWh/m2

Beregnet produksjon av fornybar energi: 53/kWh/m2

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse: Krav til ITB, systematisk ferdigstillelse og prøvedrift. Egen BIM- og Breeam koordinator.