Veg - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 07. mar. 2013
  • 20. okt. 2016
  • Samferdsel

Veg

Vestfold fylkeskommune eier, drifter og forvalter 1367 km fylkesveger.

1212 km av dette er ordinær fylkesveg, resten er gang-/sykkelveg.

Som vegeier har fylkeskommunen er viktig rolle i å drifte, forvalte og investere i fylkesvegnettet, slik at vegnettet opprettholder sin funksjon i samfunnet. I tillegg eier og forvalter Staten betydningsfulle veger i fylket. E18 gjennom Vestfold, med sideveg ned til Sandefjord lufthavn Torp, riksveg 19 til Horten havn og riksveg 40 til Larvik havn, er under Statens eie. Dette utgjør tilsammen 147 km veg. 

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør og har ansvar for å sikre at verdiene og funksjonene i fylkesvegnettet forvaltes i tråd med nasjonale og regionale mål. Dette betyr blant annet:

  • å initiere og koordinere administrative og politiske prosesser
  • å utarbeide dokumenter og strategier for overordnede prioriteringer og rammer

Statens vegvesen Region sør er del av Vestfold fylkeskommunes vegadministrasjon. Fylkeskommunen har sams (felles) vegadministrasjon med Statens vegvesen.

En rammeavtale regulerer forholdet mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen. Rammeavtalen delegerer myndighet til vegvesenet til å styre aktivitetene knyttet til forvaltning, utbygging, vedlikehold og drift av fylkesvegnettet, innenfor rammer fastsatt av Vestfold fylkeskommune.

Vestfold fylkeskommune er deleier i selskapet Vegfinans AS, som eier bompengeselskapene. Fylkeskommunen finansierer og garanterer for utbyggingen av ny firefelts motorveg gjennom fylket.

E18 er en del av stamvegnettet som eies og drives av staten. Utbyggingen av ny firefelts motorveg gjennom fylket er i hovedsak finansiert av bompenger, men også med bidrag fra bevilgninger over statsbudsjettet. Bompengefinansieringen er basert på lokale og fylkeskommunale vedtak, med godkjenning av Stortinget.

Statens Vegvesen er ansvarlig for planlegging og bygging av E18.

Vestfold fylkeskommune er en pådriver for en rask utbygging av E18 av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vestfold fylkeskommune er også pådriver for å få lavere takster på E18 slik at sidevegene, og da spesielt Ravegen ikke får mer belastning enn den tåler.Siv Tørudbakken
Telefon: 908 81 352
E-post: sivt(at)vfk.no


Bente Flakstad
Telefon: 976 81 301
 E-post: bentef2(at)vfk.no