Trafikksikkerhet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 06. des. 2013
  • 30. jan. 2018

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU)

Ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten

Vestfold fylkeskommune har, etter §40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.  Det er opprettet et Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) for å ivareta dette ansvaret spesielt. Utvalget er identisk med Hovedutvalget for samferdesel. FTU har et samarbeidsutvalg.

Som en konsekvens av forvaltningsreformen, økte fylkesvegnett (693 km) med 525 km fra 1. januar 2010, og Vestfold fylkeskommune ble dermed eier av ialt 1218 km fylkesveger i Vestfold. Det er på disse vegene det relativt sett skjer flest trafikkulykker. Trafikksikkerhet er en del av fylkeskommunens ansvarsområder.

Trafikksikkerhetsplanen for Vestfold 2018-2021 ble vedtatt i hovedutvalget for samferdsel og areal og fylkestinget i desember 2017.

Trafikksikkerhetsplanen for Vestfold 2018-2021

Nasjonal føring for trafikksikkerhetsarbeidet ligger i nullvisjonen: Null drept eller hardt skadd i trafikken. Det er i tillegg etablert et etappemål: Det skal maksimalt være 350 drepte og hardt skadd i vegtrafikken i 2030. 

Trafikksikkerhetsplanen gir et helhetlig bilde av ulykkessituasjonen i Vestfold og angir de hovedutfordringene vi står overfor i trafikksikkerhetsarbeidet. Satsningsområdene i trafikksikkerhetsplanen er en videreføring av «Trafikksikkerhetsplan for Vestfold 2014 – 2017». 

Satsningsområdene i planen skal bidra til å koordinere innsats fra de ulike aktørene som med hver sine roller er viktige i det samlede trafikksikkerhetsarbeid. Følgende satsningsområder er definert: 

  • Ungdom 
  • Verneutstyr 
  • Ulykker med myke trafikanter 

For alle satsningsområder er tiltak og viktige aktører identifisert. Tiltakene varierer mellom fysiske, holdningsskapende og restriktive.

Her kan du lese Trafikksikkerhetsplanen for Vestfold 2018 – 2021Henriette Auensen

Tlf: 905 95 878

Epost: henriettea1(at)vfk.no