Forsterket satsing på grønne valg - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 02. nov. 2016
  • 31. jan. 2017
  • Politikk,Fylkeskommunen

Forsterket satsing på grønne valg

Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2017

Driftsbudsjettet for 2017 er på 2.65 milliarder kroner, og investeringsbudsjettet er på 573 millioner kroner.

- Dette er et budsjett som fortsetter fylkeskommunens sin prioritering på skole, vei og kollektiv samt legger til rette for grønne valg. Økt gjeld knyttet til investeringene de siste årene, håndteres med økte fond, sier fylkesrådmann Øyvind Sørensen

Budsjettforslaget behandles politisk i fylkestingsmøte den 15. desember.

Hele budsjettdokumentet finner du her (PDF)
Fylkesrådmannens presentasjon av budsjettforslaget (PDF)

Grønne valg

Budsjettforslaget viderefører fylkeskommunens satsing på grønne valg. Forslaget til økonomiplan viderefører og forsterker miljø­fokuset i tidligere økonomiplaner.
Horten videregående skole skal bygges som et plusshus med «outstanding» standard. Biogass skal benyttes på bussene og budsjettrammene til kollektivtrafikken er prioritert. Fra 2010 har rammene økt med nesten 50 % til kollektivtrafikken og dette er en dobbel økning av rammen i forhold til andre formål.

Grønne valg preger også investeringene på fylkesveiene hvor over halvparten benyttes til bygging av gang- og sykkelveier. Dette har bidratt til at Vestfold nå har 218 kilometer med gang- og sykkelveier, en høy andel i forhold til landet forøvrig. Videre benyttes 30 % av investering­ene på å tilrettelegge for kollektivtrafikken og den resterende delen til trafikksikkerhetstiltak som i stor grad tilgodeser myke trafikanter.

Utdanning og skolebygg

I budsjett og økonomiplan 2017-2020 foreslår fylkesrådmannen en styrking av rammene til utdanningssektoren med 22,8 mill. kroner i 2017. Styrkingen av rammene er begrunnet i følgende hovedutfordringer:
•    Elevtall
•    Økt lærlingtilskudd
•    Utvidet opplæringsrett for minoritetsspråklige
•    Utbedring låvetak Melsom med 5 mill. kroner
 
Når det gjelder investering i skolebygg er det satt av midler til blant annet følgende prosjekter: 
•    Nye Horten videregående skole – 217 mill. kroner 
•    Kroppsøvingslokaler ved Sandefjord videregående skole – 29 mill. kroner
•    Oppgradering av bygningsmasse ved Sandefjord videregående skole – 2 mill. kroner
•    Praksisrom på Nøtterøy videregående skole – 9 millioner
•    Administrasjonsbygg Melsom videregående skole – 6,5 millioner
•    Anleggsteknikk – Re videregående skole – 6 millioner
•    Bibliotek og klasserom – Re videregående skole – 11 millioner
•    Idrettsanlegg – Greveskogen videregående skole – 2 millioner

Vedlikehold av fylkesveiene  

Fylkene overtok fylkesveiene i 2010 med et betydelig vedlikeholdsetterslep. En klar prioritering i Vestfold fylkeskommune har bidratt til at veistandarden er opprettholdt. Selv om Vestfold har fylkesveier som er blant de best vedlikeholdte i landet er det et stort behov for tiltak knyttet til drenering og veifundamenter. Endringer i klima kan gi ytterligere slitasje, og på sikt medføre store kostnader. Budsjettet for fylkesveiene er derfor årlig styrket med 10 mill. kroner i tillegg til at det er innarbeidet en årlig investeringsramme på 10 mill. kroner til utbedring av drenering og veifundamenter.

I 2017 skal 137 mill. kroner fordeles på blant annet følgende prosjekter:
•    GS-veg fv 303 Hystadveien, Enga – Hem (Larvik / Sandefjord) – 22 mill.
•    GS-veg fv 275 Dølebakken (Sandefjord) – 15 mill.
•    GS-veg fv 110 Reipbanegata/Frankendalsvn. (Larvik) – 4 mill.
•    GS-veg fv 261 Framnesveien, etappe 2 (Sandefjord) – 8 mill.
•    Ny veistrekning 251 Ringveien (Sandefjord) – 20 mill.
•    GS-veg FV 390 Feierskauen – Grimestad (Tjøme) – 12 mill.
•    Øvrige samarbeidsprosjekter I Trafikksikkerhetsordningen – 12 mill.
•    Stikkrenne fv 35 Revetal (Re)

Kollektivtrafikk, sykkel og gange

VFKs brede satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange er økonomisk krevende. Dette har vært et prioritert område også i tidligere økonomiplaner. Området styrkes ytterligere med 3 mill. kroner i 2017 og 7,5 mill. kroner i hvert av årene 2018-2020.

Kultur: Formidling og folkehelse

I budsjett og økonomiplan 2017-2020 foreslår fylkesrådmannen en styrking av rammene til kultursektoren med 2,5 mill. kroner i 2017. Styrkingen av rammene er begrunnet i følgende hovedutfordringer:
•    Oppfølging av strategisk kulturplan,
•    Folkehelse og
•    Formidlingssenter på Kaupang.

Budsjettet styrkes med 1 mill. kroner til arbeidet med å opprettholde kvaliteten og utvikle innholdet i formidlingsordningene Marked for musikk og Kulturtanken, inkludert Den kulturelle skolesekken.

Folkehelse styrkes med 1 mill. kroner for tiltak i fylkeskommunen og kommunene.
Budsjettet foreslås styrket med 0,5 mill. kroner i 2017 og 2 mill. kroner fra 2018 for å møte VFKs forpliktelser knyttet til fylkestingsvedtaket og avtalen med Larvik kommune om formidlingssenter på Kaupang.