Stor satsing på skole og samferdsel - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 05. nov. 2015
  • 21. sep. 2016
  • Fylkeskommunen

Stor satsing på skole og samferdsel

Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2016

Fylkesrådmann Egil Johansen la i dag torsdag 5. november frem forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019. Budsjettforslaget viderefører den store satsingen på skole og samferdsel. Tiltak innen kultur, regional utvikling og vedlikehold av bygninger blir også prioritert.

- Fylkeskommunen vil også i 2015 levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Vestfold. Vi legger til rette for mange viktige investeringer for Vestfold i framtiden, sier Egil Johansen.

Samlet sett mener fylkesrådmannen at budsjettforslaget for 2016 og økonomiplan 2016-2019 er ambisiøst og krevende, men likevel forsvarlig. Fylkesrådmannen vektlegger derfor betydningen av en fortsatt stram økonomistyring.

Les hele budsjettforslaget her (PDF)

Sandefjord lufthavn Torp

En lokal flyplass med gode forbindelser er viktig for næringslivet. Konkurransen blant flyplassene er hard, og det er nødvendig å oppgradere Torp i 2016 for at den skal fortsette å være en regional muskel fremover. Dette er en av hovedsatsingene i 2016, og betydningen vises ved at fylkeskommunen bruker en stor del av investeringsfondet til dette.

Busser på biogass

Miljø står også sentralt i planleggingen, og Vestfold fylkeskommune innfører biogass på bussene fra 2016. Budsjettrammene til kollektivtrafikken øker mer enn fylkeskommunens samlede økning i frie inntekter i statsbudsjettet.

Ny Horten videregående skole

I 2016 vil prosjektering av nye Horten vgs være sluttført, og skolen skal stå ferdig til skolestart i 2019. I tillegg til bygging av en ny videregående skole i Horten er det funnet rom for investering i et nytt senter for vikingtidsformidling på Kaupang. Vikingtidssatsingen er sentral, og budsjettet er også styrket til dette.

Når nye Horten videregående skole er ferdig til skolestart 2019 vil fylkeskommunen ha investert nærmere 3 mrd. kroner i bygg de siste 10 årene. I tillegg til nye skoler i Larvik og Tønsberg er det gjennomført en rekke mindre nybygg- og rehabiliteringsprosjekter, hovedsakelig i skole, men også i kulturbygg og fylkeshus. Dette bidrar at Vestfold har moderne bygninger som gir gode arbeidsforhold for elever og ansatte.

Fylkesvegene

Vestfold har fylkesveger som er blant de best vedlikeholdte i landet. Likevel er det et stort etterslep i vedlikeholdet. Endringer i klima kan gi ytterligere slitasje, og på sikt medføre store kostnader.  Etablering av gode forvaltningsplaner for både fylkesveger og bygg vil derfor være sentrale fremover. 

Opprettholder tjenesteproduksjonen

Fylkesrådmannen har i forslaget til drift-  og investeringsbudsjett hatt som mål å opprettholde tjenesteproduksjonen. Vedtatt økonomiplan 2015-2018 innebærer en nedgang i sektorammene på 33 mill kroner ift budsjett 2015. Planen er basert på forutsetning om redusert elevtall, tiltak som trappes ned eller ikke videreføres etter 2015, samt krav til innsparinger. Fylkesrådmannens forslag innebærer nye tiltak til sektorenes driftsrammer på netto 46 mill kroner i 2016, og ca 30 mill kroner per år etter 2016. Fylkesrådmannen mener man med dette går så langt som det er forsvarlig å gjøre for å imøtekomme sektorenes behov.

Drift:

•    Økte rammer til Kollektivtrafikk med begrunnelse i blant annet nye anbud i Tønsberg området (inkl biogass), nye mva regler skal ikke medføre økte billettpriser, 6 mnd videre drift, og evaluering av ekspressbuss mellom Larvik og Tønsberg.
•    Vedlikehold av kanalbrua i Tønsberg
•    Oppfølging av regionale planer.
•    Økte rammer til Utdanningssektoren, begrunnet med blant annet økt tjenesteproduksjon, økte satser for lærlingtilskudd, ekstra tiltak for fullført og bestått, satsning på yrkesfag og vedlikehold av Melsom vgs.
•    Økte rammer til Kultur med begrunnelse i blant annet vikingtidsformidling, idrett og friluftsliv.
•    18 mill kroner i forbindelse med overdragelsen av Østre Bolæren til Nøtterøy kommune. Dette vil på sikt medføre reduserte driftskostnader for fylkeskommunen.

Høyt gjeldsnivå, rentesikring og fond

Fylkeskommunen har de seneste årene hatt høye investeringer, og dette har medført at VFK har høy gjeld. Vestfold er en av de fylkeskommunene som har høyest gjeld per innbygger. Høy gjeld gir press på sektorammene fordi mer av inntektene benyttes til å betale renter og avdrag. Dette forsterker forholdet knyttet til at Vestfold allerede har lavere inntekter pr innbygger enn landet for øvrig, og er således avhengig av en effektiv drift. Sammenligninger mellom fylkeskommunene viser at Vestfold fylkeskommune jevnt over drives effektivt.

Risikoen ved et høyt gjeldsnivå er redusert ved at det er etablert et gjeldstak på 2,85 mrd, og ved rentesikringer og oppbygging av fond. Gjeldstaket medfører at fremtidige investeringer i større grad må egenfinansieres og at netto driftsresultat bør i perioden økes til 3-4%. Store engangskostnader i 2016 og viktige behov i sektorene gjør at fylkesrådmannen har foreslått et lavere netto driftsresultat (2,3%) i 2016 og lavere oppbygging av fond enn ønskelig. Likevel vurderes det som akseptabelt sett i lys av at netto driftsresultat øker utover i perioden.

Statsbudsjettets forutsetninger ligger til grunn

Det er alltid usikkerheter knyttet til budsjettet, men i denne planen er det grunn til å merke seg at forutsetningene i statsbudsjettet innebærer en vesentlig økning av skatteinntektene i 2016 knyttet til en forutsetning om økt sysselsetting. Dette kan være optimistisk sett i lys av den siste tids utvikling i norsk økonomi. Prinsippet er imidlertid at fylkesrådmannen følger statsbudsjettets forutsetninger.
Vestfold fylkeskommune taper på at deler av rammetilskuddet nå tildeles etter nye fordelingsnøkkel til fylkesvegene. Den positive effekten av et nytt inntektssystem blir på denne måten redusert. Dersom denne tendensen forsterkes vil dette begrense fylkeskommunens handlefriheten fremover.

Samlet sett mener fylkesrådmannen at budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 er ambisiøs og krevende, men likevel forsvarlig. Fylkesrådmannen vektlegger derfor betydningen av en fortsatt stram økonomistyring.